3WORK | ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

по ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ
на „3К СТУДИО” ООД

Настоящите общи условия са изработени от „3К СТУДИО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София – п.к. 1404, район „Триадица”, ул. „Нишава” № 106, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 200403882, представлявано от управителя ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НИКОВ, наричано по-долу за краткост Дружеството и се прилагат в отношенията по повод на договори за производство на мебели с всички крайни клиенти на Дружеството – физически и юридически лица, в това число и по отношение на физическите лица-потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

 

 

 

 

.